• avd250

Hva skal en arbeidskontrakt inneholde?

Vi får mange spørsmål om arbeidskontrakten man har er rett. Mange tror at arbeidskontrakten er absolutt når det kommer til det som står i den enkelte kontrakt. Men også arbeidskontrakter må forholde seg til gjeldende lovverk.


Det er Arbeidsmiljølovens §14-6 som forteller hva en arbeidskontrakt skal inneholde.

Som i det alt annet lovverk, er det også minimumskrav og begrep som skal inn. Det som er viktig for deg som skal signere ny arbeidskontrakt er at det står blant annet hvilken lønn du skal ha, hvor stor stilling du skal ha og hva du skal jobbe som og hvor du skal jobbe.


Disse kriteriene er viktig, som følge av at loven ikke regulerer noen minimumskrav her.


For eksempel reguleres retten til ferie og feriepenger av Ferieloven, slik at om det ikke nødvendigvis står i arbeidskontrakten, så vil du som arbeidstaker automatisk ha krav på ferie og opptjening av feriepenger som følge av at det finnes en egen lov om det. Det er også viktig å vite om det er tariffavtale eller ikke på bedriften.


Er det tariffavtale, så er lønn som regel regulert av tariffavtalen og det er ikke nødvendig at lønn står på arbeidskontrakt. Er det ikke tariffavtale på bedriften, vil det være nødvendig å ha en timelønn avtalt slik at alle parter vet hva man skal forholde seg til.


Om du ikke har lønn beskrevet i arbeidsavtalen, vil det være den lønna som står på lønnsslipp som vil være retningsgivende i tilfelle uenighet oppstår. Arbeidstiden din kan også være lurt å få ned i en kontrakt, spesielt på et sted uten tariffavtale der reguleringen av vaktplan er annerledes.


Dette er hele paragraf 14-6 i Arbeidsmiljøloven:


§ 14-6.Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen

(1) Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:

a) partenes identitet,

b) arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver,

c) en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori,

d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,

e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen, jf. § 14-9,

f) eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. § 15-3 sjuende ledd og § 15-6,

g) arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet,

h) arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,

i) den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,

j) lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

k) lengde av pauser,

l) avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd,

m) opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.


(2) Informasjon nevnt i første ledd bokstavene g til k kan gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene.


49 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle